logo vra

REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE

 

Hoofdstuk 1 - Algemene bepalingen.

Artikel 1.

De Vlaamse Radio Amateurs (V.R.A.) is een vereniging zonder winstoogmerk, die de Vlaamse radioamateurs groepeert.

Zij werd gesticht op 17 oktober 1998, uit het samengaan van de Vlaamse Vereniging van Radio Amateurs (V.V.R.A. vzw) en de Vlaamse Radioamateur Bond (V.R.B. vzw).

 

Artikel 2.

Onderhavig reglement werd opgesteld in uitvoering van artikel 21 van de Statuten, waarop het een aanvulling vormt.  Het heeft als doel de problemen van inwendige orde die zich in de vereniging kunnen stellen, te regelen. 

Indien nodig kan het door de Raad van Beheer worden gewijzigd.

Het zal gepubliceerd worden in het tijdschrift van de vereniging en opgenomen worden in het vademecum van de vereniging.

 

 

Hoofdstuk 2 - De leden.

Artikel 3. - Soorten leden

De V.R.A. kent drie categorieën leden, zoals bepaald in artikel 4 van de statuten, en volgens de bepalingen van artikelen 4, 5 en 6 van onderhavig reglement.

 

Artikel 4. - Werkende leden

Iedere persoon, behorend tot de Vlaamse Gemeenschap komt in aanmerking als werkend lid, indien hij/zij de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt en door de Algemene Vergadering tot beheerder wordt verkozen of als verkozen voorzitter van een afdeling (AV) wordt bekrachtigd.

Ook de raadgevers of dienstverantwoordelijken, benoemd door de Raad van Beheer, worden beschouwd als werkend lid.

De werkende leden hebben recht op al de voordelen van de vereniging en van de federaties waarbij de vereniging aangesloten is.

 

Artikel 5. - Niet-werkende leden

Ieder ander persoon dan deze bedoeld in artikel 4 en behorend tot de Vlaamse Gemeenschap heeft de hoedanigheid van niet-werkend lid.

Niet-werkende leden genieten dezelfde voordelen als de werkende leden, behoudens het stemrecht op de Algemene Vergadering..

De personen die niet behoren tot de Vlaamse Gemeenschap en die zich interesseren voor de activiteiten van de vereniging hebben eveneens de hoedanigheid van niet-werkend lid.  Zij genieten dezelfde voordelen als de werkende leden, met uitzondering evenwel van:

a)       de QSL-dienst, behalve indien zij houder zijn van een een ministeriële vergunning van de vijfde categorie, uitgereikt door de Belgische overheid en aangesloten zijn bij een afdeling van de V.R.A.;

b)       de verkiesbaarheid voor de leidinggevende functies vermeld in hoofdstuk 4.

c)       het stemrecht op de Algemene Vergadering.

 

Artikel 6. - Ereleden

De ereleden hebben de hoedanigheid van werkend lid of van niet-werkend lid, volgens de criteria bepaald in artikels 4 en 5.

 

Artikel 7. - Toetreding

Wie wenst aan te sluiten bij de vereniging aanvaardt:

a)       het daartoe bestemde aansluitingsformulier in te vullen, daarbij alle inlichtingen verstrekkend betreffende de identiteit, adres, plaats en datum van geboorte, nationaliteit, eventuele roepnaam toegekend door het B.I.P.T., alsook de door de vereniging afdeling waarbij hij/zij administratief wenst aan te sluiten.  Dit formulier dient, behoorlijk ondertekend, naar de dienst ledenadministratie van de V.R.A. gestuurd.;

b)       de vastgestelde bijdrage te betalen;

c)       de Statuten en het Reglement van Inwendige Orde van de V.R.A. na te leven;

d)       de beslissing van de Raad van Beheer die het lidmaatschap kan aanvaarden of weigeren.

 

Artikel 8. - Bijdragen, modaliteiten

De betaling van de jaarlijkse bijdrage gebeurt zodra deze is meegedeeld aan de leden.  Hiertoe wordt bij voorkeur het overschrijvings-/stortingsformulier gebruikt dat aan ieder lid dat in België is gedomicilieerd, op zijn persoonlijk adres wordt toegestuurd.

De leden die in het buitenland verblijven moeten een internationale betalingswijze kiezen.

De nieuwe leden vinden het bedrag van de bijdrage vermeld op het toetredingsformulier.

 

Artikel 9. - Bijdragen, bedrag

De jaarlijkse bijdrage wordt door de Raad van Beheer vastgesteld.

Gezinsleden van werkende- en niet-werkende leden, die op hetzelfde adres wonen kunnen genieten van een verminderde bijdrage; zij hebben recht op alle voordelen verbonden aan het gewone lidmaatschap, met uitzondering van het abonnement op het tijdschrift van de vereniging;

De leden die minder dan 18 jaar oud zijn kunnen eveneens genieten van een verminderde bijdrage; zij hebben recht op alle voordelen van het lidmaatschap;

 

Artikel 10. - Boekjaar, sociaal jaar

Het boekjaar van de vereniging valt samen met het sociale jaar en loopt van 1 januari tot en met 31 december.  De bijdrage is verschuldigd voor een ondeelbare periode van 12 maanden die niet noodzakelijk samenvalt met het sociale- of boekjaar.

Per uitzondering begint het eerste sociale jaar (en tevens ook boekjaar) van de verenging op .. oktober 1998 en eindigt op 31 december 1999.

 

Artikel 11.

Alle besprekingen en/of beschouwingen van politieke, filosofische, godsdienstige, of welke aard ook, die geen verband houden met de doelstellingen van de vereniging, zijn in haar schoot volstrekt verboden.

 

 

Hoofdstuk 3. - Organisatie van de vereniging.

Artikel 12. - Beheerders

De Raad van Beheer, voorzien bij artikel 16 van de Statuten, bestaat uit ten minste 5 beheerders.  Onmiddellijk na de Algemene Vergadering duidt de Raad van Beheer in zijn schoot aan :

1)       een voorzitter,

2)       een ondervoorzitter,

3)       een secretaris,

4)       een penningmeester

De eventuele overige functies (uit artikel 25) worden door de Raad van Beheer onder zijn leden verdeeld.

 

Artikel 13. - Raad van Beheer

De Raad van Beheer vergadert zo dikwijls als het belang van de vereniging het vereist.

De Raad van Beheer zal bovendien bijeengeroepen worden wanneer één-derde van zijn leden hierom verzoeken.

Indien hij/zij zulks nodig oordeelt nodigt de voorzitter eveneens ieder ander persoon uit; die evenwel slechts gehoord kan worden voor advies.

De werkende leden van de vereniging zijn welkom op de vergaderingen van de Raad van Beheer; hun eventuele inbreng is echter beperkt tot adviserend.

 

Artikel 14. - Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur van de vereniging wordt waargenomen door de Raad van Beheer, waarbij de verschillende verantwoordelijke beheerders, ieder voor wat hun bevoegdheid betreft, handelen.

De principiële beslissingen  blijven nochtans voorbehouden aan de gezamenlijke Raad van Beheer.

 

Artikel 15. - Afdelingen

Om als afdeling erkend te worden moeten ten minste 10 leden van de V.R.A. zich daartoe verenigen.  De Raad van Beheer erkent de verenigingen, onderworpen aan de goedkeuring van de eerstvolgende Algemene Vergadering.  Dat geldt ook voor het eventueel intrekken van de erkenning van een vereniging.

 

Artikel 16. - Vergoedingen

Geen enkel van de mandaten vermeld in hoofdstuk 4 geeft recht op enige vergoeding of bezoldiging.  Niettemin kunnen de titularissen de kosten, veroorzaakt door hun mandaat, terugbetaald krijgen op voorlegging van de nodige bewijsstukken.  Ieder verzoek tot terugbetaling moet gericht worden aan de penningmeester die laat tegentekenen door de Voorzitter.

De kosten mogen de budgetaire voorzieningen voor het lopende sociale jaar niet overschrijden, behoudens voorafgaand akkoord van de Raad van Beheer.

 

Artikel 17. - Mandaat van beheerder

Teneinde de continuïteit van het beheer te verzekeren loopt het mandaat ten einde en is het hernieuwbaar ter gelegenheid van de Algemene Vergadering.

Het mandaat van Beheerder loopt over drie opeenvolgende jaren.  Ingeval het ontslag of het overlijden van een beheerder het aantal leden van de Raad van Beheer zou doen dalen onder het in artikel 12 bepaalde minimum, zal een Buitengewone Algemene Vergadering bijkomende beheerders verkiezen, tot beloop van het vereiste minimum.  Hun mandaat eindigt van rechtswege bij de eerstvolgende gewone Algemene Vergadering.

 

Artikel 18. - Mandaat van Raadgever

De technische- en administratieve raadgevers worden benoemd door de Raad van Beheer.

Hun opdracht loopt ten einde en is hernieuwbaar in de loop van het eerste trimester van de oneven jaren.

Ingeval van overlijden of ontslag van een raadgever benoemt de Raad van Beheer onmiddellijk een raadgever “ad interim”.

 

Artikel 19. - Verkiezingen, kandidaturen beheerders

De leden die hun bijdrage voor het lopende sociale jaar betaald hebben, ten minste 18 jaar oud zijn en ten minste 2 jaar lid zijn van de V.R.A., kunnen hun kandidatuur stellen voor de functie van beheerder.  De kandidaat moet zijn schriftelijke kandidatuur richten aan de voorzitter binnen de termijn vastgesteld door de Raad van Beheer.

De uittredende beheerders zijn van rechtswege herkiesbaar, tenzij zij zelf andersluidend bekend zouden maken.

 

Artikel 20. - Stemrecht in de Algemene Vergadering.

Elk werkend lid beschikt over één stem. 

In uitvoering van artikel 14 van de statuten kan een stemgerechtigd lid zijn stemrecht overdragen aan een ander lid.  Deze volmacht moet schriftelijk gebeuren en elk lid kan slechts houder zijn van één enkele volmacht.

 

 

Hoofdstuk 4. - Leidinggevende functies

Artikel 21. - De Voorzitter

De voorzitter heeft, na de Raad van Beheer, de hoogste leiding van alle organen en diensten van de vereniging.

Zijn/haar taak bestaat erin de leden en in de eerste plaats deze met een leidinggevende functie, te activeren, te motiveren, te animeren, te begeleiden en te controleren.  Hij/zij kan elk initiatief nemen dat hij/zij hiertoe nodig acht.

Het staat hem/haar vrij elk van zijn prerogatieven te delegeren aan een andere beheerder.

a)       De voorzitter vertegenwoordigt de vereniging op alle manifestaties die binnen de sfeer van haar werking vallen;

b)       Hij/zij is de ambassadeur van de vereniging in de betrekkingen met de federaties waarbij zij aangesloten is;

c)       Hij/zij roept de vergaderingen van de Raad van Beheer bijeen, onder de voorwaarden bepaald in artikel 23 van onderhavig reglement;

d)       Hij/zij leidt de besprekingen van de Raad van Beheer en van de Algemene Vergadering

Elke samenwerking met om het even welk organisme van openbaar nut, zal eerst onderworpen dienen te worden aan de goedkeuring van de Raad van Beheer.

 

Artikel 22. - De Ondervoorzitter

De ondervoorzitter staat de voorzitter bij en vervangt hem in geval van afwezigheid, met alle voorrechten aan de functie verbonden.

Hij/zij verzorgt de betrekkingen tussen de afdelingen en het bestuur van de vereniging.  Daarvoor houdt hij/zij nauw contact met AV’s en kan de vergaderingen van de clubs bijwonen.  Hij/zij brengt daarover verslag uit aan de Raad van Beheer, alsook over alle nuttige inlichtingen die hij/zij verneemt en over de gebeurtenissen en activiteiten die plaats hebben binnen de Vlaamse Gemeenschap.

 

Artikel 23. - De Secretaris

De secretaris is verantwoordelijk voor de secretaris van de vereniging.

a)       Alle officiële briefwisseling met instanties vreemd aan de V.R.A. gaat via de secretaris.  Hij/zij ontvangt de briefwisseling en stuurt ze door aan de bevoegde dienst.

b)       De secretaris bepaalt in samenspraak met de Voorzitter, de aard, plaats, datum en het uur van de vergaderingen van de Raad van Beheer.  Alle leden die tot deze vergaderingen uitgenodigd worden delen hun voorstellen mee aan de Voorzitter, die de dagorde opstelt.  De secretaris is belast met het opstellen, verspreiden en bewaren van de uitnodigingen en notulen van de vergaderingen.

c)       De secretaris stelt de uitnodiging op voor de Algemene Vergadering en brengt die tijdig ter kennis van de leden.  De inrichters van de Algemene vergadering stellen daartoe alle nuttige gegevens ter beschikking van de secretaris vóór 31 december van het jaar dat de datum van de Algemene Vergadering voorafgaat. 

De secretaris brengt de nodige aantekeningen aan in het door hem/haar bewaarde register van de beraadslagingen van de Algemene Vergaderingen.

d)       De secretaris stelt, in samenspraak met de Raad van Beheer, de uitnodiging op die het onderwerp bepaalt van een Buitengewone Algemene Vergadering.  De secretaris zorgt desgevallend voor het uitdelen van stembrieven aan de stemgerechtigde aanwezigen.  De secretaris is verantwoordelijk voor het tellen van de stemmen en het opmaken van het proces-verbaal van de beraadslagingen van de Algemene Vergaderingen.

e)       Alle inkomende briefwisseling, dubbels van uitgaande stukken, officiële documenten, processen-verbaal en andere administratieve bescheiden, worden door de secretaris gecentraliseerd, gesorteerd, geordend en bewaard.  De secretaris mag geen stukken uit de archieven van de vereniging verwijderen zonder de voorafgaandelijke toestemming van de Raad van Beheer.

 

Artikel 24. - De Penningmeester

De penningmeester heeft als taak het bijhouden van de algemene en gedetailleerde boekhouding van de vereniging.  Hij/zij is verantwoordelijk ten opzichte van de Raad van Beheer voor de fondsen die hij, uit hoofde van zijn functie, beheert.

a)       Hij/zij houdt stipt alle boekhoudkundige bescheiden bij, voorgeschreven door de wet op de vzw’s en door de Raad van Beheer.

b)       Hij/zij beschikt over de cheque- en overschrijvingsboekjes opgemaakt op naam van de vereniging.  Hij/zij is verantwoordelijk voor hun bewaring en voor het gebruik dat ervan gemaakt wordt.  Hij/zij alleen is bevoegd om alle financiële verrichtingen uit te voeren, zoals inningen, betalingen of stortingen, en het tot stand brengen of verbreken van contracten, ingevolge beslissingen van de Raad van Beheer, behoudens uitzonderingen toegestaan door de Raad van Beheer.

c)       Hij/zij is verantwoordelijk voor het tijdig indienen van alle officiële bescheiden die betrekking hebben op het financieel resultaat, zoals deze die voortvloeien uit de wetgeving op de v.z.w.’s, of uit subsidieaanvragen.

d)       De penningmeester is ertoe gehouden bij elke vergadering van de Raad van Beheer een beknopt verslag uit te brengen van de financiële toestand op dat ogenblik.  Wanneer hij/zij een mogelijk deficit voorziet, doet hij/zij aan de Raad van Beheer alle voorstellen die hij/zij nuttig oordeelt om hieraan het hoofd te bieden.

e)       Ieder jaar in de loop van de maand januari deelt hij/zij aan de Raad van Beheer de balans en de resultatenrekening mee van het voorbije boekjaar.  Deze balans en resultatenrekening worden voor goedkeuring getekend door de in artikel 12 genoemde beheerders.  Het financieel resultaat van het voorbije boekjaar alsmede het verslag van de commissarissen worden één maand vóór de Algemene Vergadering aan de leden meegedeeld.

f)       Hij/zij stelt de begroting op voor het volgende boekjaar.  Deze begroting van opbrengsten en kosten wordt opgemaakt aan de hand van bescheiden die hij/zij aan alle leden met een leidinggevende functie stuurt en die door hen ingevuld en teruggestuurd werden.

In de loop van het derde kwartaal legt hij/zij deze begroting ter goedkeuring voor aan de Raad van Beheer.  Alle leden met een leidinggevende functie worden ingelicht over het hen toegekende krediet voor het vervullen van hun mandaat.  De goedgekeurde begroting wordt aan de leden meegedeeld in de maand januari.

g)       Ingeval de penningmeester verhinderd is zijn functie te vervullen, wordt hij/zij vervangen door een andere beheerder of door een derde.

 

Artikel 25. - Overige beheerders

De beheerders zullen één of meer van de volgende functies waarnemen:

-        beheer van de ledenadministratie,

-        uitgave van de publicaties van de vereniging,

-        contact met de diensten van de Vlaamse Gemeenschap,

-        betrekkingen met het B.I.P.T.,

-        public relations en ledenwerving,

-        juridische aangelegenheden,

-        toezicht op raadgevers en commissies

Deze lijst is niet limitatief.  Bovendien is er niets dat de Raad van Beheer belet om één of meer van haar leden met meer dan één verantwoordelijkheid te gelasten.

 

Artikel 26. - Technische en administratieve raadgevers

De Raad van Beheer benoemt de technische- en administratieve raadgevers, belast met bepaalde opdrachten.

De Raad van Beheer zal er naar streven haar leden met het voorzitterschap van een raadgevende commissie te gelasten, teneinde

a)       het aantal mandaten te beperken,

b)       de afstand tussen de Raad van Beheer en de gespecialiseerde raadgevers zo klein mogelijk te houden.

De voorstellen van de raadgevers worden aan de Raad van Beheer voorgelegd, die de nodige beslissingen treft.

 

Artikel 27. - Voorbereidingscursussen radioamateurexamen

De verantwoordelijke voor de voorbereidingscursussen op de examens van radioamateur is belast met het coördineren van de diverse cursussen.  Hij/zij houdt daarbij strikt rekening met de bepalingen van de desbetreffende decreten en besluiten van de Vlaamse Regering en de Federale Overheid.  Hij/zij helpt de AV’s die dergelijke cursussen inrichten.  Hij/zij zorgt voor het opstellen en aanvragen van het budget, nodig voor het inrichten van deze cursussen.  Hij/zij verzamelt alle gegevens over de voorbije lessenreeksen (aanwezigheidslijsten, uurrooster, lesgevers, verklaring van schuldvordering en bijhorende bewijsstukken), viseert ze en maakt ze ter vereffening over aan de penningmeester.

In samenwerking met de beheerder verantwoordelijk voor de betrekkingen met het B.I.P.T. zorgt hij/zij voor het verdedigen van de belangen van de leden die het examen wensen af te leggen, of afgelegd hebben.

 

 

Hoofdstuk 6. - Allerlei

Artikel 28. - Geschillen

In geval van geschillen is de Raad van Beheer, als emanatie van de Algemene Vergadering, bevoegd om in te grijpen teneinde een bevredigende oplossing uit te werken.

De beslissing van de Raad van Beheer in een dergelijk geschil kan slechts door een Algemene Vergadering worden bevestigd of herroepen.

 

Aldus beslist in de Raad van Beheer van de V.R.A. vzw van 17 oktober 1998 te Dilbeek.

 

 

BUYLE Robert          CLINCKEMAILLIE Guido                 CUYPERS Herwig

 

CORNU Robert         EMPSTEN Walter                         GALICIA Jan

 

KRAMP Pat              LAENEN Maurits                          MARIËNS August

 

PEETERS Bart          VAN ELSLANDER Leopold              WELENS Hans

Bedrijfsnr: 0465.117.671 - Disclaimer
Copyricht © VRA
Webontwerp: ON7XM