logo vra
info

Statuten V.R.A. vzw.

(goedgekeurd tijdens Stichtingsvergadering te Dilbeek op 17 oktober 1998).

Tussen de ondergetekenden:

 1. BUYLE Robert, Belg, Technicus, wonende te 3980 Tessenderlo, Kraaienweg 37,
 2. CLINCKEMAILLIE Guido, Belg, Gepensioneerde, wonende te 1730 Bekkerzeel, Schutstraat 45,
 3. CUYPERS Herwig, Belg, Kaderlid,  wonende te 2270 Herenthout, Ganzerikstraat 19
 4. CORNU Robert, Belg, Industrieel ingenieur, wonende te 3210 Linden, Eikenstraat 58,
 5. EMPSTEN Walter, Belg, Industrieel ingenieur, wonende te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Beatrijsstraat 110
 6. GALICIA Jan, Belg, Zonder beroep, wonende te 2220 Heist-op-den-Berg, Oude Gendarmeriestraat 62,
 7. KRAMP Pat, Nederlander, Bediende, wonende te 2000 Antwerpen, Kattenstraat 1,
 8. LAENEN Maurits, Belg, Glasplaatser, wonende te 3583 Paal-Beringen, Tessenderlosesteenweg 115
 9. MARIËNS August, Belg, Informaticus, wonende te 2800 Mechelen, Brusselsesteenweg 113
 10. PEETERS Bart,  Belg, Technicus, wonende te 3980 Tessenderlo, Torenveld 128
 11. VAN ELSLANDER Leopold, Belg, Leraar, wonende te 8980 Zonnebeke, Passendalestraat 109
 12. WELENS Hans, Belg, Stadsontvanger, wonende te 2500 Lier, Mechelsesteenweg 45

wordt overeengekomen een vereniging zonder winstoogmerk te vormen, overeenkomstig de wet van 27 juni 1921 en waarvan de statuten de volgende zijn:

Artikel 1.

De vereniging wordt genoemd “Vlaamse Radio Amateurs”, afgekort “V.R.A.”

Artikel 2.

De maatschappelijke zetel van de vereniging is gevestigd op het adres van de voorzitter in functie.

Artikel 3.

De vereniging heeft tot doel:

 1. de studie, theoretisch en proefondervindelijk, van de radiocommunicatie in al haar vormen, verschijnselen en toepassingen;
 2. het groeperen en het organiseren van de radioamateurs in Vlaanderen en het behartigen van hun belangen;
 3. het inrichten van educatieve activiteiten om de kennis, het inzicht en de vaardigheden te verwerven op het gebied van de radiocommunicatie;
 4. het uitgeven van tijdschriften, brochures en andere media waarin de belangen van de vereniging, de radioamateurdienst en de radioamateur satellietdienst centraal staan;
 5. het bevorderen van de juiste toepassing van de wetten en besluiten die in het federale België het radioamateurisme regelen, van de I.T.U. Radio Regulations, en van de I.A.R.U. en I.A.R.U.-Region 1 aanbevelingen;
 6. het verdedigen van de belangen van de vereniging en van al haar leden, werkende en niet-werkende;
 7. het (mede)organiseren van manifestaties, congressen, vergaderingen en voordrachten ter bevordering van de doelstellingen;
 8. het inrichten van lokalen waarin de doelstellingen kunnen gerealiseerd worden;
 9. in onderliggende orde, alle financiële en/of handelsverrichtingen te doen die noodzakelijk zijn om de doelstellingen en de belangen van de vereniging te behartigen.

Artikel 4.

De vereniging kent werkende leden, niet-werkende leden en ereleden, volgens de bepalingen van het Reglement van Inwendige Orde. Het aantal werkende leden mag niet minder bedragen dan vijf.

Artikel 5.

Als werkende leden kunnen door de Raad van Beheer worden aanvaard: de personen die de statuten en het reglement van inwendige orde onderschrijven en het door de Raad van Beheer vastgesteld lidgeld betaald hebben.

Door de algemene vergadering kan een einde worden gesteld aan het lidmaatschap van werkend lid, waardoor het werkend lid als niet-werkend lid wordt aanvaard, tenzij het om de uitsluiting van dat lid gaat.

Artikel 6.

Als niet-werkend lid kunnen door de Raad van Beheer worden aanvaard: de personen die de statuten en het reglement van inwendige orde onderschrijven en het door de Raad van Beheer vastgesteld lidgeld betalen.

Artikel 7.

Als erelid kunnen door de algemene vergadering worden aanvaard, de personen die zich buitengewoon verdienstelijk hebben gemaakt voor de verwezenlijking van het maatschappelijk doel van de vereniging.

Artikel 8.

Ieder lid heeft het recht zich uit de vereniging terug te trekken door schriftelijk zijn/haar ontslag in te dienen bij de Raad van Beheer.
De leden die, één maand na de schriftelijke aanmaning, in gebreke blijven hun lidgeld voor het lopende maatschappelijke jaar te voldoen, verliezen van rechtswege onmiddellijk hun rechten en worden geacht ontslagnemend te zijn.

Artikel 9.

Uitgetreden of uitgesloten leden of de rechthebbenden van overleden leden, kunnen geen enkel recht op het actief van de vereniging doen gelden, noch kunnen zij terugbetaling vorderen van de reeds gestorte bedragen. Evenmin kunnen zij staten, rekeningen, verzegelingen of inventarissen vorderen.

Artikel 10.

De jaarlijkse bijdragen van de werkende en niet-werkende leden worden elk jaar door de Raad van Beheer vastgesteld.  Deze bijdrage kan niet meer dan 5.000,- Bef bedragen.

Artikel 11.

De algemene vergadering oefent het hoogste gezag uit in de vereniging, inzonderheid alle rechten die de wet en de statuten haar hebben voorbehouden.
Zij wordt ten minste éénmaal per jaar door de Raad van Beheer bijeengeroepen in de loop van het eerste kwartaal van het jaar dat volgt op het einde van het maatschappelijk jaar.
Zij dient tevens te worden samengeroepen wanneer één-vijfde van de werkende leden erom verzoekt.
Elk punt dat door een afdeling wordt ingediend moet verplicht aan de agenda worden geplaatst. Elk voorstel dat werd ondertekend door één-twintigste van de werkende leden moet verplicht aan de agenda worden geplaatst
De niet-werkende leden hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen met raadgevende stem.

Artikel 12.

De uitnodigingen voor de algemene vergadering worden ten minste tien dagen vóór de datum van die algemene vergadering aan de leden verstuurd.  Zij bevatten tevens de agenda.
De uitnodiging kan hetzij per brief, per rondschrijven of via het tijdschrift van de vereniging geschieden.

Artikel 13.

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Beheer of door de beheerder die daartoe door de Raad van Beheer werd aangewezen.
Zij beslist bij eenvoudige meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal aanwezige leden, behoudens die gevallen waarin de wet of de statuten zulks uitdrukkelijk anders voorzien.
Bij staking van stemmen wordt het voorstel, dat het onderwerp van deze stemming is, verworpen.

Artikel 14.

Werkende leden kunnen door de algemene vergadering een uitgebreider stemrecht toegewezen krijgen, volgens de voorwaarden die opgenomen zijn in het reglement van inwendige orde.
Een werkend lid kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen. Elke houder van een volmacht mag slechts drager zijn van één enkele volmacht.

Artikel 15.

De algemene vergadering benoemt onder haar leden een Raad van Beheer die uit ten hoogste 12 en ten minste 5 leden bestaat.
De Raad van Beheer verdeelt autonoom de functies van voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en penningmeester onder haar leden.
Tussen twee algemene vergaderingen in oefent de Raad van Beheer het hoogste gezag uit in de vereniging, binnen de perken die de wet en de statuten haar opleggen.

Artikel 16.

Het mandaat van beheerder loopt over drie opeenvolgende jaren. Hij kan echter, al dan niet op eigen verzoek, vroegtijdig door de algemene vergadering van zijn mandaat ontlast worden. Diegene die in zijn plaats wordt benoemd, wordt aangesteld voor de termijn om dit mandaat te beëindigen.

Artikel 17.

De vergaderingen van de Raad van Beheer worden voorgezeten door de voorzitter of bij ontstentenis door de beheerder die door de Raad van Beheer werd aangesteld.
De Raad van Beheer kan slechts geldig beslissen indien de meerderheid van de beheerders aanwezig is.
De beslissingen worden genomen bij eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
Bij staking van stemmen wordt het voorstel, dat onderwerp is van die stemming, verworpen.

Artikel 18.

De beslissingen van de algemene vergadering worden ter kennis gebracht van de leden door de vormen voorzien voor de oproepingen.
Belanghebbende derden kunnen hiervan een afschrift bekomen op hun schriftelijk verzoek.

Artikel 19.

De rekeningen van het afgelopen boekjaar en de begroting voor het volgend boekjaar zullen door de Raad van Beheer aan de jaarlijkse algemene vergadering ter bespreking en goedkeuring worden voorgelegd.
De algemene vergadering stelt jaarlijks twee commissarissen aan die gelast zijn met het nazicht van de rekening van het lopend boekjaar.

Artikel 20.

De Raad van Beheer kan, onder zijn verantwoordelijkheid, het dagelijks beheer opdragen aan één van zijn leden.

Artikel 21.

De Raad van Beheer stelt een reglement van inwendige orde op dat bindend is voor alle leden, werkende, niet-werkende en ereleden, en waarbij alles kan worden geregeld wat niet uitdrukkelijk in de statuten is voorzien.
Wijzigingen worden via het tijdschrift van de vereniging bekendgemaakt.

Artikel 22.

Bij ontbinding van de vereniging wijst de algemene vergadering twee vereffenaars aan, bepaalt hun machten alsook de bestemming die aan het nettoactief van de vereniging zal worden gegeven.
Deze bestemming kan slechts ten voordele zijn van een v.z.w. met gelijkaardige doelstellingen.

Artikel 23.

Voor alle gevallen die niet voorzien zijn door de statuten, zijn de beschikkingen van de wet van 27 juni 1921 van toepassing.

Gedaan te Dilbeek op 17 oktober 1998.

getekend,

BUYLE Robert                             CLINCKEMAILLIE Guido                 CORNU Robert
CUYPERS Herwig                         EMPSTEN Walter                         GALICIA Jan
KRAMP Pat                                 LAENEN Maurits                          MARIËNS August
PEETERS Bart                             VAN ELSLANDER Leopold              WELENS Hans

 

Bedrijfsnr: 0465.117.671 - Disclaimer
Copyricht © VRA
Webontwerp: ON7XM