Statuten VRA VZW

Vzw Vlaamse Radio Amateurs V.R.A.
Ondernemingsnummer 0465.117.671
Doelstraat 46/2  3320 Hoegaarden

Onderwerp: Wijziging statuten, wijziging maatschappelijke zetel, wijzigingen Bestuursorgaan
Tijdens de algemene vergadering van 23/03/2022 te Londerzeel werden volgende wijzigingen van het
bestuursorgaan aanvaard.


Ontslag van Gust Mariëns als voorzitter en bestuurder


Benoeming van:
Ludo Beelen als voorzitter
Ivan Vanthuyne als ondervoorzitter, afgevaardigde bij BIPT
Stefan Puttemans als secretaris
Bart Peeters als penningmeester
Philippe Mangelinckx als public relations manager
Beni Lannaux als coördinator opleidingen
Jules Verheyde als bestuurslid
Guido Clinckemaillie als bestuurslid


Volgende personen die in de publicatie van 19/06/2007 stonden zijn geen lid meer wegens niet betalen
van het lidgeld of overlijden:
Van Elslander Leopold
Schreurs Luc
Buyle Robert
Galicia Jan
Van der Straeten Gino


De huidige bestuursleden werden verzocht de wijzigingen van de statuten voor te bereiden. Deze
werden voorgelegd op de buitengewone algemene vergadering van 26/11/2022. Alle leden kregen een
uitnodiging voor deze vergadering op 30/10/2022 met het voorstel voor de nieuwe statuten in bijlage.
Bij gebrek aan voldoende stemgerechtigde aanwezigen werd op de bijkomende buitengewone
algemene vergadering van 10/12/2022 overgegaan tot de goedkeuring met meerderheid van
stemmen der aanwezigen.

Wijzigingen van volgende artikelen van de statuten gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van
19/06/2007.
Artikel 2
De zetel van de vereniging wordt overgebracht naar Doelstraat 46/2 te 3420 Hoegaarden in het Vlaams
Gewest.
Artikel 3
Paragraaf 4
Het uitgeven van tijdschriften, brochures, beheren van websites en alle elektronische media waarin de
belangen van de vereniging en de radioamateurdienst centraal staan.
Paragraaf 5
Het bevorderen van de juiste toepassing van de wetten en besluiten die in België het
radioamateurisme regelen, van I.T.U. Radio Regulations en van aanbevelingen van internationale
radioamateur verenigingen.
Paragraaf 6
Het verdedigen van de belangen van de vereniging en al haar leden.
Artikel 5
Het aantal leden is onbeperkt maar moet tenminste vijf bedragen. In ieder geval moet de algemene
vergadering altijd groter zijn dan het bestuursorgaan. De oprichters zijn de eerste werkende leden. De
vereniging kan werkende leden en toegetreden leden tellen. Alle rechten van het lidmaatschap komen
uitsluitend toe aan de werkende leden. Werkende leden zijn diegenen wiens naam is vermeld in het
ledenregister dat op de zetel van de vereniging wordt bijgehouden. De wettelijke bepalingen zijn alleen
op de werkende leden van toepassing. Toegetreden leden zijn enkel aangesloten om te genieten van
de activiteiten van de vzw. Ze hebben geen stemrecht op de algemene vergadering. Ze mogen wel de
algemene vergadering bijwonen met een raadgevende stem. De rechten en plichten van de
toegetreden leden worden ingeschreven in een huishoudelijk reglement.
Artikel 6
Als werkend lid kan tot de vereniging toetreden ieder natuurlijk persoon of rechtspersoon waarvan
het lidgeld werd aanvaard door het bestuursorgaan. Bij niet-aanvaarden wordt het betaalde lidgeld
onmiddellijk teruggestort. Rechtspersonen die lid worden van de VRA zijn geen enkele
boekhoudkundige noch enige andere verantwoording verschuldigd aan de vzw VRA anders dan de
verplichtingen van de aangesloten natuurlijke personen. Deze aangesloten rechtspersonen dienen
wel eveneens in orde te zijn met het lidgeld om te genieten van de werking van de VRA.
Artikel 9
Elk lid kan te allen tijde uit de vereniging treden. Het ontslag moet per aangetekend schrijven of per
email aan het bestuursorgaan kenbaar gemaakt worden. Ook de leden die één maand na de
schriftelijke of elektronische aanmaning hun lidgeld voor het lopende boekjaar niet betaald hebben
worden geacht ontslagnemend te zijn en verliezen van rechtswege onmiddellijk al hun rechten. De
gewone uitnodiging wordt verstuurd uiterlijk een maand voor aanvang van het nieuwe boekjaar. De
aanmaning voor de betaling van het lidgeld wordt uiterlijk één maand voor de algemene vergadering
verstuurd.
Artikel 13
De bestuurders worden door de algemene vergadering met een gewone meerderheid benoemd
ongeacht het aantal stemgerechtigde aanwezigen en door volmacht vertegenwoordigde leden.
De bestuurders oefenen hun mandaat kosteloos uit.
Artikel 14
Paragraaf 1
Het mandaat van een bestuurder eindigt door afzetting door de algemene vergadering, door vrijwillig
ontslag, door het verstrijken van het 3-jarig mandaat, door overlijden, wegens wettelijke
onbekwaamheid en automatisch bij niet voldoen van het lidgeld.
Paragraaf 3
Een bestuurder die vrijwillig ontslag neemt moet dit schriftelijk of per email bekendmaken aan het
bestuursorgaan. Dit ontslag gaat onmiddellijk in tenzij door dit ontslag het minimumaantal bestuurders
onder het statutaire minimum is gedaald. In dit geval moet het bestuursorgaan binnen de twee
maanden de algemene vergadering bijeenroepen welke in de vervanging van de betrokken bestuurder
dient te voorzien.
Paragraaf 4 vervalt
Artikel 15 Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan leidt de zaken van de vereniging en vertegenwoordigt deze in en buiten rechte.
Het is bevoegd voor alle aangelegenheden met uitzondering van die welke uitdrukkelijk door de Wet
aan de algemene vergadering zijn voorbehouden op voorwaarde dat de beslissingen genomen zijn
binnen de begroting zoals die werd goedgekeurd door de algemene vergadering. Het bestuursorgaan
treedt op als eiser en verweerdere in alle rechtsgedingen en beslist over het al dan niet aanwenden
van rechtsmiddelen.
Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de eventuele personeelsleden en bepaalt hun bezoldigingen.
Het bestuursorgaan oefent zijn bevoegdheden uit als college maar kan bepaalde bevoegdheden onder
haar verantwoordelijkheid overdragen aan één of meer gevolmachtigden.
Het bestuursorgaan kan slechts geldig beslissen als de meerderheid aanwezig is. De beslissingen
worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel
verworpen.
Artikel 18
Het bestuursorgaan vaardigt alle huishoudelijke reglementen uit die ze nodig acht en nuttig oordeelt.
Deze reglementen worden gepubliceerd via het tijdschrift en op de website.
Het bestuursorgaan kan als het dit nodig acht een afgevaardigd bestuurder of directeur benoemen die
met het dagelijks bestuur wordt belast. Deze verzorgt de lopende zaken en de dagelijkse briefwisseling
en tekent geldig namens de vereniging tegenover alle bankinstellingen, alle overheidsinstellingen, alle
natuurlijke en rechtspersonen.
Artikel 20 Personen gemachtigd om de vereniging te vertegenwoordigen
Het bestuursorgaan kan zijn bevoegdheden voor bepaalde handelingen en taken op zijn
verantwoordelijkheid overdragen aan één van de bestuurders of aan een ander lid van de vereniging.
Het bestuursorgaan kan uit zijn bestuurders een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en
elke functie die voor de goede werking van de vereniging noodzakelijk is, kiezen. Hun benoeming
gebeurt door het bestuursorgaan bij gewone meerderheid in een vergadering met minstens een
meerderheid van de bestuurders aanwezig.
De gevolmachtigden oefenen hun bevoegdheden afzonderlijk of gezamenlijk uit.
De beëindiging van het mandaat van deze gemachtigde personen kan geschieden
-ofwel op vrijwillige basis door de gemachtigde zelf door een schriftelijk ontslag in te dienen bij het
bestuursorgaan
-ofwel door afzetting door het bestuursorgaan bij gewone meerderheid tijdens een vergadering met
minstens de meerderheid van de bestuurders aanwezig. De beslissing hieromtrent door het
bestuursorgaan moet binnen de zeven kalenderdagen per aangetekend schrijven ter kennis gebracht
worden van de betrokkene.
Artikel 21 Personen belast met het dagelijks bestuur van de vereniging.
Het bestuursorgaan kan een dagelijks bestuur aanstellen.
Hun benoeming gebeurt door het bestuursorgaan bij gewone meerderheid in een vergadering met
minstens de meerderheid van de bestuurders aanwezig.
De ambtsbeëindiging van het dagelijks bestuur kan geschieden:
a) Op vrijwillige basis door een lid van het dagelijks bestuur zelf, door een schriftelijk ontslag in
te dienen bij het bestuursorgaan
b) Door afzetting door het bestuursorgaan bij gewone meerderheid die hieromtrent geldig beslist
als de meerderheid van de bestuurders aanwezig is. De beslissing hieromtrent door het
bestuursorgaan moet binnen de zeven kalenderdagen bij aangetekend schrijven ter kennis
gebracht worden aan de betrokkenen.
De beslissingen genomen door het dagelijks bestuur dat als een college vergaderd worden steeds
genomen in collegiaal overleg.
Artikel 24
De algemene vergadering wordt geldig bijeengeroepen door het bestuursorgaan of door de voorzitter
telkens als het doel van de vereniging zoiets vereist. Zij moet minstens éénmaal per jaar worden
bijeengeroepen voor het goedkeuren van de rekeningen van het voorbije boekjaar en voor de
begroting van het nieuwe boekjaar.
Artikel 25 vervalt wegens voorzien in de wet.
Artikel 26
Het bestuursorgaan is bovendien verplicht de algemene vergadering samen te roepen wanneer 1/5
van de werkende leden daartoe een verzoek richt aan het bestuursorgaan en dit per aangetekende
brief of per email met ontvangstmelding met vermelding van de te behandelen agendapunten. In dit
geval is het bestuursorgaan verplicht de algemene vergadering samen te roepen binnen de 15
werkdagen met vermelding van de gevraagde agendapunten.
Artikel 27
De oproepingen tot de algemene vergadering moeten om geldig te zijn ondertekend worden door de
voorzitter of twee bestuurders. Alle werkende leden moeten worden opgeroepen ofwel per gewone
brief, ofwel per email met vermelding op de website van de vereniging en in het tijdschrift van de
vereniging tenminste tien werkdagen voor de vergadering.
Artikel 28
De oproepingsbrief voor de algemene vergadering die plaats, datum en uur van de vergadering
vermeldt bevat de agenda die werd vastgelegd door het bestuursorgaan. Elk onderwerp dat schriftelijk
of per email door een werkend lid wordt voorgedragen moet eveneens op de agenda worden vermeld.
Deze vraag moet minstens 2 werkdagen voor de algemene vergadering aan de voorzitter van het
bestuursorgaan overhandigd zijn. Onderwerpen die niet op de agenda staan voor aanvang van de
vergadering, kunnen door de algemene vergadering geweigerd of uitgesteld worden.
Artikel 33
Van elke vergadering worden notulen gemaakt die ondertekend worden door de voorzitter en de
secretaris en opgenomen in een bijzonder register. Dit register kan op de zetel van de vereniging door
leden en belanghebbende derden worden ingezien. Uittreksels van deze notulen worden geldig
ondertekend door de voorzitter en de secretaris of door twee bestuurders en bij ontstentenis hiervan
door twee leden van de algemene vergadering. De beslissingen van de algemene vergadering worden
ter kennis gebracht van de leden via de vormen voorzien voor de oproepingen.
Artikel 35
Met uitzondering van gevallen van gerechtelijke ontbinding en ontbinding van rechtswege kan slechts
de algemene vergadering tot ontbinding besluiten als 2/3 van de stemgerechtigde leden op de
algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en er bovendien een 4/5 meerderheid
akkoord is om de vereniging vrijwillig te ontbinden. Het voorstel tot vrijwillige ontbinding van de
vereniging moet uitdrukkelijk op de agenda van de algemene vergadering vermeld worden.
Zijn geen 2/3 van de stemgerechtigde leden op de algemene vergadering aanwezig of
vertegenwoordigd dan moet een tweede algemene vergadering bijeengeroepen worden die geldig
beraadslaagt ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden maar mits een 4/5
meerderheid akkoord is om de vereniging vrijwillig te ontbinden.
In geval van vrijwillige ontbinding benoemt de algemene vergadering of bij gebrek daarvan de
rechtbank één of meer vereffenaars. Zij bepaalt ook hun bevoegdheid en de vereffeningsvoorwaarden.
De activa zullen na aanzuivering van de passiva worden overgedragen aan één of meer verenigingen
met belangeloze doelstelling die de bevordering van het radioamateurisme in het Vlaams Gewest als
doel hebben.


Het bestuursorgaan is als volgt samengesteld:
Ludo Beelen, Doelstraat46/2, 3320 Hoegaarden
Ivan Vanthuyne, Watertorenhoek 11, 8500 Kortrijk
Stefan Puttemans, Pastorijstraat 8, 3320 Hoegaarden
Bart Peeters, Veststraat 24, 3271 Scherpenheuvel-Zichem
Philippe Mangelinckx, Patrijzenweg 8, 3191 Boortmeerbeek
Beni Lannaux, De Beughemlaan 23, 1880 Kapelle-op-den-Bos
Jules Verheyde, Boven Vrijlegem 40, 1730 Mollem
Guido Clinckemaillie, Schutstraat 45, 1730 Bekkerzeel


Het bestuursorgaan heeft onder zijn leden volgende personen benoemd in het dagelijks bestuur
Voorzitter: Ludo Beelen, Doelstraat 46/2, 3420 Hoegaarden
Ondervoorzitter: Ivan Vanthuyne, Watertorenhoek 11, 8500 Kortrijk
Secretaris: Stefan Puttemans, Pastorijstraat 8, 3320 Hoegaarden
Penningmeester: Bart Peeters, Veststraat 24, 3271 Scherpenheuvel-Zichem


R.I.O VRA VZW 

REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE vzw V.R.A.

Algemene bepalingen
1.Vlaamse Radio Amateurs is een vereniging zonder winstoogmerk die Vlaamse
radioamateurs groepeert. Ze werd gesticht op 17/10/1998 uit het samengaan van de Vlaamse
Vereniging van Radio amateurs vzw en de Vlaamse Radioamateur Bond vzw.
2.Onderhavig reglement werd opgesteld in uitvoering van de nieuwe statuten verschenen in
het Belgisch Staatsblad in 2023. Het heeft als doel problemen die zich zouden kunnen stellen
in de vereniging te regelen.
Indien nodig kan het door het bestuursorgaan gewijzigd worden. Het zal permanent
gepubliceerd worden op de website van de vereniging en vermeld worden in het tijdschrift.
De leden
3.Soorten leden
De VRA kent drie categorieën van leden waarvan de eerste twee bepaald in de statuten.
Alle leden aanvaarden dat enkel het Nederlands de voertaal is in de communicatie met het
bestuursorgaan en op de algemene vergadering.
4.Werkende leden
Iedere natuurlijke en rechtspersoon waarvan het lidgeld werd aanvaard door het
bestuursorgaan komt in aanmerking als werkend lid.
De natuurlijke personen dienen de leeftijd van 12 jaar bereikt te hebben.
De rechtspersonen dienen hun maatschappelijke zetel te hebben op het grondgebied van de
Vlaamse Gemeenschap.
Werkende leden hebben recht op al de voordelen van de vereniging en hebben stemrecht op
de algemene vergadering.
De werkende leden worden opgenomen in het ledenregister na ontvangst van het lidgeld.
5.Aangesloten leden
Alle natuurlijke en rechtspersonen die het lidgeld van sympathiserend lid hebben betaald om
alleen te kunnen deelnemen aan activiteiten georganiseerd door de vzw VRA worden ook als
lid aanvaard echter zonder volgende voordelen:
- stemrecht op de algemene vergadering
- verzekering
- qsl dienst
Deze categorie leden heeft wel het recht alle vergaderingen bij te wonen en eventueel advies
uit te brengen en ze krijgen ook de elektronische versie van het tijdschrift.
6.Ereleden
Alle werkende en toegetreden leden kunnen ereleden worden door verdiensten zonder echter
hieruit enig bijkomend recht te verkrijgen.
Alle niet-uitgesloten leden kunnen door het bestuursorgaan de titel van erelid toegekend
worden zonder de vereiste hiervoor het volledige lidgeld als werkend of toegetreden lid te
moeten betalen.

7.Toetreding
Wie wenst toe te treden tot de vereniging aanvaardt:
- Alle gegevens te geven nodig voor het beheer van de vereniging zoals naam, adres,
eventueel roepteken van het BIPT en email adres. De vereniging verbindt zich om
deze gegevens te bewaren volgens alle richtlijnen van de wetten op de privacy
- De vastgestelde jaarlijkse bijdrage te betalen
- De statuten en reglement van inwendige orde van de VRA te respecteren
- de beslissing van het bestuursorgaan omtrent de aanvaarding van het lidmaatschap
8. Bijdragen en modaliteiten
De jaarlijkse bijdrage dient te gebeuren nadat de algemene vergadering het bedrag heeft
vastgesteld en de leden door het bestuursorgaan worden uitgenodigd tot betaling via het
tijdschrift en/of de website. Een herinnering kan door iemand van het dagelijks bestuur per
individuele mail gestuurd worden. De bijdrage wordt betaald door overschrijving op de
financiële rekening van de VRA met vermelding van de afdeling van de voorkeur en het
roepteken van het BIPT.
9. Lidgeld, bedrag
De grootte van het jaarlijks lidgeld wordt bepaald in de algemene vergadering.
Gepensioneerden van minstens 65 jaar, personen met een beperking van minstens 66%
(bewijs voor te leggen), studenten (bewijs voor te leggen) kunnen een korting krijgen te
bepalen door het bestuursorgaan zonder vermindering van rechten op het lidmaatschap.
Het bestuursorgaan kan aan de algemene vergadering een bedrag voorstellen dat de erkende
afdelingen ontvangen bij wijze van ondersteuning per lid dat bij de betaling van het lidgeld de
afdeling van zijn/haar keuze heeft vermeld.
10. Boekjaar
Het boekjaar van de vereniging valt samen met het sociaal jaar met name van 1 januari tot en
met 31december.
Het bestuursorgaan kan beslissen dat iemand die voor de eerste maal lid wordt op het einde
van het jaar, wanneer de andere leden al lidgeld betalen voor het volgend jaar, deze persoon al
lidmaatschap toe te kennen voor het resterend deel van het lopende jaar.
11.
Alle besprekingen, verklaringen en/of beschouwingen van politieke, filosofische,
godsdienstige, of welke daar dan ook, die geen verband houden met de doelstellingen van de
vereniging zijn binnen de werking van de vereniging of naar derden toe volstrekt verboden.
Organisatie
12. Bestuurders
Het bestuursorgaan zoals voorzien in de statuten bestaat uit minstens 5 leden omdat de
vereniging eveneens uit minstens 5 leden moet bestaan. Gezien er echter meer werkende
leden moeten zijn dan bestuurders zal een buitengewone algemene vergadering samen
geroepen worden zodra nog slechts dit minimum aantal leden bereikt is.
De functies binnen het bestuursorgaan worden door de bestuurders besproken en verdeeld.
Daarna worden deze aan de andere leden bekend gemaakt via alle ter beschikking zijnde
kanalen.
De bestuurders dienen de leeftijd van 18 jaar bereikt te hebben.

13.Bestuursorgaan
Het bestuursorgaan vergadert zo dikwijls als het belang van de vereniging dit vereist. De
vergaderingen kunnen zowel on-line of in levende lijve gebeuren of zelfs een combinatie
hiervan.
Indien de voorzitter dit nodig acht kan een ander persoon uitgenodigd worden voor een advies
zonder enig beslissingsrecht.
De werkende leden zijn daarentegen altijd welkom op de vergaderingen van het
bestuursorgaan mits een aanvraag aan de voorzitter en zonder enig stemrecht in deze
vergadering.
14.Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan duidt uit haar leden een dagelijks bestuur aan dat bestaat uit:
-een voorzitter
-een ondervoorzitter
-een secretaris
-een penningmeester.
De dagelijkse gewone werking van de vereniging wordt beheerd door de leden van het
dagelijks bestuur die aangeduid zijn door het bestuursorgaan en dat ieder voor wat hun
bevoegdheid en verantwoordelijkheid betreft.
De principiële beslissingen  blijven nochtans voorbehouden aan het gezamenlijke
bestuursorgaan.
15.Afdelingen
Om als afdeling erkend te worden moeten leden van de VRA een feitelijke vereniging of vzw
oprichten. Deze feitelijke vereniging of vzw dient ten minste een dagelijks bestuur te hebben
en eigen financiële rekeningen bij een bankinstelling. De financiële ondersteuning die de
afdelingen ontvangen kan enkel gestort worden op een zogenaamde bedrijfsrekening bij een
bankinstelling op naam van de feitelijke vereniging of vzw.
Het bestuursorgaan van de VRA stelt de goedkeuring als afdeling voor aan de volgende
algemene vergadering van de VRA. Evengoed wordt de intrekking als erkende afdeling
voorgesteld aan de algemene vergadering.
16 Vergoedingen
Geen enkel mandaat binnen het bestuursorgaan, het dagelijks bestuur of welk mandaat dan
ook geeft recht op een bezoldiging of vergoeding behoudens de bewezen onkosten voor het
uitoefenen van een mandaat. De bewijsstukken voor deze onkosten worden voorgelegd aan de
penningmeester die uitbetaalt na goedkeuring door de voorzitter.
Niettemin mogen deze onkosten de budgettaire voorzieningen voor het lopende jaar niet
overschrijden. Desgevallend moet het bestuursorgaan samen komen en deze kosten die het
budget overschrijden goedkeuren.
17.Mandaat van bestuurder
Teneinde de continuïteit van het beheer te verzekeren loopt het mandaat ten einde en is het
hernieuwbaar ter gelegenheid van de Algemene Vergadering.
Het mandaat van bestuurder loopt over drie opeenvolgende jaren.  Ingeval het ontslag of het
overlijden van een bestuurder het aantal leden van het bestuursorgaan zou doen dalen onder
het in de statuten bepaalde minimum, zal een Buitengewone Algemene Vergadering
bijkomende beheerders verkiezen, tot beloop van het vereiste minimum.  Hun mandaat eindigt
van rechtswege bij de eerstvolgende gewone Algemene Vergadering.
18.Mandaat van raadgever/adviseur

De technische en administratieve raadgevers worden benoemd door het bestuursorgaan. Hun
mandaat loopt zoals het mandaat van de bestuurders. In geval van overlijden of ontslag kan
evenwel het bestuursorgaan onmiddellijk een raadgever ad interim benoemen tot de
eerstvolgende algemene vergadering.
19. Verkiezingen, kandidaturen bestuurders
De werkende leden die in orde zijn met hun bijdrage voor het lidgeld van het lopende jaar, die
ten minste 18 jaar zijn en minstens 2 jaar lid zijn bij de VRA kunnen hun kandidatuur stellen
voor de functie van bestuurder. Deze kandidatuur kan per brief of per mail aan de voorzitter
minstens een week voor de eerstkomende algemene vergadering zodat dit nog op de agenda
kan.
Uittredende bestuurders zijn van rechtswege herkiesbaar tenzij ze zelf kenbaar maken hier aan
een einde wensen te maken.
20.Stemrecht
Elk werkend lid beschikt over één stem in de algemene vergadering. Dit lid kan echter tevens
één volmacht houden van één ander werkend lid. Deze volmacht moet schriftelijk afgegeven
worden voor aanvang van de algemene vergadering.
Elke bestuurder beschikt over één stem in de vergaderingen van het bestuursorgaan.
Elke bestuurder in het dagelijks bestuur beschikt over één stem in de vergaderingen van het
Dagelijks Bestuur.
Leidinggevende functies
21. Voorzitter
De voorzitter heeft, ná het bestuursorgaan, de hoogste leiding en verantwoordelijkheid van de
ganse vereniging. De taak van de voorzitter bestaat er in de leden en bestuurders te begeleiden
en te ondersteunen. Mocht er echter een vaststelling gebeuren door de voorzitter van feiten die
indruisen tegen de statuten en het reglement van inwendige orde dan moet deze onmiddellijk
het bestuursorgaan samen roepen.
Het staat de voorzitter wel vrij om taken en functies te delegeren aan andere bestuurders.
De voorzitter:
-vertegenwoordigt de vereniging op alle manifestaties die binnen de sfeer van haar werking
vallen
-is de ambassadeur van de VRA in de betrekkingen met federaties waarbij de VRA is
aangesloten
-roept de vergaderingen van het bestuursorgaan bijeen
-leidt de besprekingen in de vergaderingen van het dagelijks bestuur, het bestuursorgaan en de
algemene vergadering van de VRA
-zal eerst de goedkeuring vragen aan het bestuursorgaan alvorens over te gaan tot
samenwerking met welk organisme dan ook
22.Ondervoorzitter
De ondervoorzitter staat de voorzitter bij en vervangt hem in geval van afwezigheid, met alle
voorrechten aan de functie verbonden.
De ondervoorzitter verzorgt de betrekkingen tussen de afdelingen van de VRA en het
bestuursorgaan. Hiervoor kan de ondervoorzitter eventueel samenkomsten van afdelingen
bijwonen indien zij dit goedkeuren.
23.De secretaris
-organiseert in samenspraak met de voorzitter de aard, plaats, data van de vergaderingen van
het bestuursorgaan, dagelijks bestuur en algemene vergadering

-is belast met het opstellen, verspreiden en bewaren van de uitnodigingen en notulen van alle
vergaderingen
-houdt een register bij van de beraadslagingen van alle vergaderingen
-stelt in samenspraak met het bestuursorgaan, de uitnodiging op die het onderwerp bepaalt
van een buitengewone vergadering
-zorgt desgevallend voor het uitdelen van stembrieven voor vergaderingen aan de
stemgerechtigden, houdt een register bij van de aanwezige stemgerechtigden en volmachten
en het opmaken van een proces-verbaal van de uitgebrachte stemmen
-houdt alle inkomende briefwisseling, duplicaten van uitgaande stukken, officiële
documenten, processen-verbaal en andere administratieve bescheiden gecentraliseerd,
gesorteerd, geordend en bewaard bij.  De secretaris mag geen stukken uit de archieven van de
vereniging verwijderen zonder de voorafgaandelijke toestemming van het bestuursorgaan.
24.De penningmeester
De penningmeester:
-heeft als taak het bijhouden van de algemene en gedetailleerde boekhouding van de
vereniging.  De penningmeester is verantwoordelijk ten opzichte van het bestuursorgaan voor
de fondsen die hij/zij, uit hoofde van zijn/haar functie, beheert.
- houdt stipt alle boekhoudkundige bescheiden bij, voorgeschreven door de wet op de vzw’s
en door het bestuursorgaan
-beschikt over de nodige volmachten om alle verrichtingen te kunnen doen bij
bankinstellingen in naam van de VRA.
-is verantwoordelijk voor eventuele bankkaarten nodig voor financiële verrichtingen
-is bevoegd voor het tot stand brengen en verbreken van contracten ingevolge beslissingen
van het bestuursorgaan
-is verantwoordelijk voor het tijdig indienen van alle officiële bescheiden met betrekking tot
het jaarlijks financieel resultaat in het kader van de juridische en fiscale wetgeving op de
vzw’s
-is er toe gehouden op elke vergadering van het bestuursorgaan een verslag te kunnen
uitbrengen van de financiële toestand van de VRA op dat ogenblik
-doet aan het bestuursorgaan alle voorstellen die nuttig worden geacht wanneer er een gevaar
is voor mogelijk deficit
-deelt ieder jaar eind januari aan het bestuursorgaan de balans en resultatenrekening mee van
het voorbije boekjaar
-stelt de boekhouding ter beschikking van de twee aangeduide werkende leden voor een
controle en legt hun verslag voor aan de algemene vergadering
-stelt een budget op voor het lopende jaar na afsluiten van de boekhouding van het voorbije
jaar en de controle van de resultatenrekening om voor te leggen op de algemene vergadering
-dient vervangen te worden indien verhinderd om de functie verder uit te oefenen om de
continuïteit van de vereniging te waarborgen.
25. Overige bestuurders
De bestuurders zullen één of meer van volgende taken waarnemen:
- ledenadministratie
- uitgaven van publicaties van de vereniging
- contacten met alle federale en regionale overheden
- betrekkingen met de voogdijoverheid met name het BIPT
- public relations en ledenwerving
- juridische aangelegenheden
- toezicht op raadgevers en commissies

Deze lijst is niet limitatief.
Het bestuursorgaan kan haar leden met meer dan één van deze verantwoordelijkheden
gelasten.

26. Technische en administratieve raadgevers
Het bestuursorgaan benoemt de technische en administratieve raadgevers belast met bepaalde
opdrachten. Het bestuursorgaan zal er naar streven haar leden te gelasten met het
voorzitterschap van raadgevende commissies ten einde het aantal mandaten te beperken en de
afstand tussen het bestuursorgaan en gespecialiseerde raadgevers zo klein mogelijk te houden.
De voorstellen van de raadgevers worden aan het bestuursorgaan voorgelegd voor de nodige
beslissingen.
27. Cursussen en opleidingen voor examens bij het BIPT
De verantwoordelijke voor de cursussen ter voorbereiding op de examens voor radioamateur
is belast met het coördineren van de diverse cursussen. Daarbij wordt strikt rekening
gehouden met de actuele bepalingen van de bevoegde overheden.
Deze verantwoordelijke helpt de lokale afdelingen die dergelijke cursussen organiseren en
zorgt indien nodig voor eventuele budgetten.
Samen met de bestuurder verantwoordelijk voor de betrekkingen met het BIPT zorgt de
verantwoordelijke voor de opleidingen voor het verdedigen van de belangen van de leden die
het examen wensen af te leggen of afgelegd hebben.
Allerlei
28. Geschillen
In geval van geschillen is het bestuursorgaan bevoegd om in te grijpen om een bevredigende
oplossing uit te werken.
De beslissingen van het bestuursorgaan kunnen slechts door een algemene vergadering
worden herroepen.

Copyright © VRA